Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Automobil pro Domácí hospic Ledax 2021

Automobil pro Domácí hospic Ledax 2021

MONETA Money Bank a.s. poskytla Domácímu hospici Ledax částku 70 000 Kč. Finance jsou určeny na nákup osobního automobilu, který nám umožní poskytnout domácí hospicovou péči většímu počtu nevyléčitelně nemocných uživatelů a jejich rodin. Automobil slouží ke každodenní dopravě pracovníků domácího hospice za uživateli a jejich rodinami a je nezbytnou pomůckou pro poskytování terénní služby.

Sprchovací a toaletní židle pro uživatele Domácího hospice Ledax 2021

Sprchovací a toaletní židle pro uživatele Domácího hospice Ledax 2021

Nadační fond Umění doprovázet podpořil Domácí hospic Ledax částkou 6 500 Kč. Z této podpory budou zakoupeny 2 sprchovací a toaletní židle, které usnadní provádění každodenní hygieny, a to jak pro samotné uživatele, tak pro pečující rodinu.

Podpora města České Budějovice na kofinancování Terénní odlehčovací služby

Podpora města České Budějovice na kofinancování Terénní odlehčovací služby

Statutární město České Budějovice podpořilo Terénní odlehčovací službu Ledax částkou 320 000 Kč. Cílem terénní odlehčovací služby je zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje. Dotace pro Pečovatelskou službu, Osobní asistenci a Terénní odlehčovací službu byla poskytnuta v celkové výši 1 970 000 Kč. Finanční prostředky budou použity především na financování osobních nákladů pracovníků sociálních služeb a pořízení 2 ks automobilů.

Podpora města Týn nad Vltavou 2021

Podpora města Týn nad Vltavou 2021

Město Týn nad Vltavou poskytlo dotaci na podporu sociálních služeb poskytovaných obyvatelům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí). Příjemce použije dotaci na provozní, materiálové náklady pečovatelské služby a mzdové náklady pracovníků zajišťujících přímou péči při poskytování pečovatelské služby. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2021.

Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2021

Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2021

Dotace města Třeboň je poskytnuta pro rok 2021 a je určena na poskytování Pečovatelské služby na území města Třeboně a v jeho místních částech.

Dotace Jihočeského kraje na podporu Pečovatelské služby, Osobní asistence a Odlehčovací služby

Dotace Jihočeského kraje na podporu Pečovatelské služby, Osobní asistence a Odlehčovací služby

Pečovatelská služba, Osobní asistence i Terénní odlehčovací služba jsou v roce 2021 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.

Oxygenátory pro uživatele Domácího hospice Ledax 2021

Oxygenátory pro uživatele Domácího hospice Ledax 2021

Domácí hospic Ledax získal od Nadace ČEZ částku ve výši 82 400 Kč na zakoupení 5 ks koncentrátorů kyslíku (oxygenátorů). Přístroje jsou využívány při dušnosti uživatelů a umožní jim tak zůstat v domácím prostředí i při zhoršení zdravotního stavu. Není nutné tedy uživatele převážet do zdravotnického zařízení a mohou tak svůj poslední čas trávit doma se svými blízkými.

Domácí hospicová péče Ledax 2021

Domácí hospicová péče Ledax 2021

Jihočeský kraj podpořil Domácí hospicovou péči Ledax z grantového programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji na rok 2021 částkou 385 348 Kč. Projekt je zaměřen na podporu stávající domácí hospicové péče a na zkvalitnění podmínek pro její poskytování.

Podpora pracovníků Ledax v oblasti paliativní péče 2021

Podpora pracovníků Ledax v oblasti paliativní péče 2021

Jihočeský kraj podpořil vzdělávání pracovníků Domácí hospicové péče Ledax částkou 22 752 Kč. Vzdělávání pracovníků je orientováno jak na získání nových znalostí, ale také na rozšíření a prohloubení stávajících znalostí a dovedností potřebných k péči o nevyléčitelně nemocné / umírající uživatele, jejich rodiny a blízké. Součástí realizace projektu je nákup odborné literatury.