Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Domácí ošetřovatelská péče Ledax o.p.s.

Domácí ošetřovatelská péče Ledax o.p.s.

Domácí ošetřovatelské péče Ledax o.p.s. byla podpořena 61 050 Kč od Nadačního fondu Avast a 20 000 Kč od Nadačního fondu J&T. Finanční prostředky budou použity na zakoupení vybavení potřebného pro poskytování této služby, konkrétně se jedná o infuzní pumpu, polohovací pomůcky, mechanický invalidní vozík, obvazový materiál a dezinfekci.

Domácí ošetřovatelská péče je poskytována osobám všech věkových kategorií s akutním či chronickým onemocněním, se zdravotním postižením, osobám propuštěným z nemocnice či osobám v terminálním stadiu života a umožňuje jim pobyt ve vlastních domácnostech.

Péče je poskytována uživatelům žijícím v okrese České Budějovice, 7 dní v týdnu a 24 hodin denně a poskytují ji registrované zdravotní sestry.

Domácí ošetřovatelskou péči ve většině případů indikuje ošetřující lékař, který zároveň určuje i její rozsah. Při poskytování péče je kladen důraz na lidskou důstojnost, kvalitní a profesionální práci a pozitivní přístup.

Obecným cílem Domácí ošetřovatelské péče je udržet zdraví uživatelů nebo naplnit jejich potřeby vzniklé či pozměněné onemocněním nebo postižením, podporovat soběstačnost uživatelů v péči o sebe sama, snižovat negativní vliv onemocnění a předcházet možným komplikacím s onemocněním spojených.

Sociální integrace bez hranic

Sociální integrace bez hranic

Projekt Sociální integrace bez hranic vychází z dlouhodobé zkušenosti a praxe partnerů projektu s poskytováním sociálních a zdravotnických služeb pro cílovou skupinu seniorů na obou stranách hranice a je realizován od ledna 2011 do srpna 2012.

Sociální integrace seniorů nezačíná využíváním ambulantní, terénní či pobytové sociální služby, ale je nutné na ni nahlížet z hlediska celkového aspektu života seniora zahrnující nejen sociální či zdravotnické služby, ale také využívání volného času, způsob bydlení a stravování.

Při poskytování sociálních služeb se také stále zvyšují nároky na kvalitu těchto služeb, které vedou k nutnosti zvyšování znalostí a zlepšení dovedností pracovníků, kteří se v praxi setkávají a pracují s cílovou skupinou seniorů.

Proto je hlavním cílem projektu zmapovat a porovnat kvalitu života seniorů, tedy osob 65+ na české a rakouské straně hranice právě v aspektech bydlení, stravování, využití volného času a nabídky sociální a zdravotnické péče a zároveň tím přispět ke zvýšení kvalifikace pracovníků v sociální oblasti.

Partneři projektu

 • Ledax o.p.s.
 • SeneCura Socialzentrum Krems

Cílová skupinu projektu

 • senioři, kteří využívají ambulantní, terénní či pobytové služby na české a rakouské straně hranice
 • pracovníci Ledaxu o.p.s. a SeneCura Socialzentrum Krems (zejména sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách)
 • zástupci odborné veřejnosti, poskytovatelů sociálních služeb, veřejné správy a dalších institucí v Jihočeském kraji a Dolním Rakousku

Aktivity projektu

 • Zpracování studie na téma kvality života seniorů

Bude zpracována společná studie, která bude obsahovat analýzu a šetření v oblasti kvality života seniorů v aspektech bydlení, stravování, využití volného času a nabídky sociální a zdravotnické péče v oblasti Jihočeského kraje na české straně a Dolního Rakouska na rakouské straně. Součástí zpracování studie bude kvalitativní šetření nejen mezi seniory, ale také mezi dalšími relevantními skupinami.

 • Výměnné vzdělávací stáže pracovníků

V rámci projektu budou zrealizovány 4 krátkodobé vzdělávací stáže – 2 stáže na každé straně hranice. Během stáže budou pracovníci partnera a uživatelé sociálních služeb seznámeni s chodem sociálního zařízení či sociální služby partnera a budou předávány zkušenosti při práci s uživatelem – seniorem.

 • Společné přeshraniční vzdělávací akce

Zahrnují společnou přeshraniční odbornou konferenci na téma kvality života seniorů, která proběhne na české straně a společný přeshraniční workshop, který proběhne na rakouské straně. Účastníky vzdělávacích akcí budou zaměstnanci a spolupracovníci partnerů projektu, zástupci veřejné správy a uživatelů a odborníci ze zdravotnické oblasti.

Projekt je realizován v rámci programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko 2007 – 2013, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Senioři komunikují 2010

Senioři komunikují 2010

Cyklus kurzů "Senioři komunikují", určený všem seniorům, kteří by se rádi seznámili s moderní technikou, je zaměřen na výuku obsluhy osobních počítačů včetně internetu, užívání mobilních telefonů a platebních karet.

Společnost Ledax, o.p.s. byla vybrána správní radou Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových pro realizaci kurzů v celkem devítí městech Jihočeského kraje.

V roce 2009 bylo realizováno v projektu "Senioři komunikují" 170 kurzů v rámci celé České republiky. Celkem 12 z nich zajišťovala společnost Ledax o.p.s. a to na území Jihočeského a Jihomoravského kraje a na Vysočině. V  roce 2010 v rámci čtvrtého ročníku tohoto projektu proběhlo dalších 100 kurzů a 9 z nich opět realizovala obecně prospěšná společnost Ledax o.p.s. Kurzy byly zaměřeny na výuku obsluhy osobních počítačů včetně internetu, používání mobilních telefonů a platebních karet. Pro seniory důchodového věku, kterým byl projekt určen, byly kurzy bezplatné.

Kurzy pořádané společností Ledax o.p.s. proběhly v Chrášťanech, Dolním Bukovsku, Jílovicích, Nových Hradech, Slavonicích, Kaplici, Českých Velenicích, Horní Plané a v Kamenici nad Lipou. Kurzy byly realizovány v období od 1.5.2010 do 30.11.2010.

Cílová skupina projektu

osoby důchodového věku, tedy starší 55 let

Klíčové aktivity projektu

 • počítačové kurzy
 • používání kreditních a bankovních karet
 • obsluha mobilních telefonů

Čtrnáctihodinový kurz, který probíhá během jednoho kalendářního týdne, byl zdarma.

POZNESS - Poznáním k lepším sociálním službám

POZNESS - Poznáním k lepším sociálním službám

Projekt přispívá k sociální integraci Jihočeského kraje jako příhraničního regionu, a to prostřednictvím zlepšení vzdělanosti dotčených pracovníků v sociální oblasti a jejich informovanosti o povinnostech vyplývajících ze zákona a přístupu k informacím – mimo jiné o situaci v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihočeského kraje v porovnání se stavem v Dolním Rakousku.

Východiskem projektu, který je podpořen z prostředků Programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 je situace, kdy na české straně hranice dochází kromě legislativních změn i ke změnám ve složení populace a její životní úrovni, mění se systém sociální integrace znevýhodněných skupin obyvatel. Pro Ledax o.p.s., který zajišťuje celkovou koordinaci a řízení projektu, působící na poli poskytování sociálních služeb jsou v tomto procesu velmi cenné informace o situaci na rakouské straně hranice, stejně jako se rakouské subjekty, v tomto případě SeneCura Sozialzentrum Krems hlavní partner projektu, zajímají o situaci v Jihočeském kraji. V rámci projektu jsou sledovány trendy, odlišnosti, podmínky vyplývající z legislativních předpisů, běžné praxe a standardů kvality sociálních služeb na území Jihočeského kraje v porovnání s územím Dolního Rakouska. Důraz je kladen na informace o systému vzdělávání dostupného na obou stranách hranice pro pracovníky v sociální oblasti a požadované kvalifikační předpoklady, protože kvalita sociálních služeb a efektivita sociální práce je založena především na odbornosti jednotlivých pracovníků. I proto bude posléze v rámci projektu vytvořen nový vzdělávací program, který by měl iniciovat pozitivní změny v oblasti sociální práce. Nejedná se tedy o jednorázovou vzdělávací akci, ale koncepční práci, která spolu s informační kampaní a zprostředkováním získaného know-how bude mít dlouhodobé účinky.

Cílová skupina projektu

 • senioři v péči rodiny nebo blízkých osob v domácím prostředí,
 • senioři využívající zařízení sociálních služeb,
 • zdravotně postižení senioři.

Bezprostředně dotčená cílová skupina

sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se budou účastnit pilotního vzdělávacího programu,

zástupci veřejné správy Jihočeského kraje zodpovědní za sociální oblast, na které je zaměřena informační kampaň plánovaná v rámci projektu,

zástupci odborné veřejnosti a poskytovatelé sociálních služeb, na které je zaměřena informační kampaň plánovaná v rámci projektu,

subjekty působící v oblasti poskytování sociálních služeb na rakouském území, kterým budou zprostředkovány závěry analýzy sociálních služeb.

Aktivity projektu

Analýza sociálních služeb pro seniory

pro území Jihočeského kraje,

pro region Dolního Rakouska.

Analýza bude zahrnovat rozbor systému vzdělávání v oblasti sociální práce, přehled požadované kvalifikace pracovníků na základě rozdílností legislativy obou států, dostupné statistické údaje k nabídce sociálních služeb a porovnání standardů soc. služeb. Výsledná analýza bude zveřejněna na webových stránkách partnerů, distribuována mezi subjekty působící v oblasti poskytování sociálních služeb, závěry analýzy budou dále prezentovány na odborných workshopech v rámci projektu a mimo jiné zohledněny i při zpracovávání pilotního vzdělávacího programu.

Pilotní vzdělávací program

Pilotního kurzu se zúčastní dvě skupiny:

skupina sociálních pracovníků,

skupina pracovníků v sociálních službách (nesplňující kvalifikační požadavky pro výkon profese sociálního pracovníka dle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Projekt předpokládá i pronájem e-learningového prostředí, které bude sloužit po celou dobu trvání výuky pro další vzdělávání účastníků kurzu – pro komunikaci lektorů s účastníky apod..

Informační kampaň

Aktivita zahrnuje a přípravu a realizaci dvou odborných workshopů.

Publicita projektu

Publicitu za dodržení pravidel publicity daných Programem ve všech fázích realizace projektu zabezpečí projektový tým a bude informovat všechny dotčené subjekty o podpoře projektu z ERDF.

Spolufinancováno Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Akademie sociálního vzdělání

Akademie sociálního vzdělání

Projekt je zaměřen na kvalifikační a inovativní vzdělávání se zaměřením na cílovou skupinu sociálních pracovníků i pracovníků v sociálních službách. Jedná se o zajištění dalšího vzdělávání sociálních pracovníků, kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách společnosti Ledax o.p.s. a dále vzdělávání sociálních pracovníků z řad poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji v oblasti standardů kvality a tvorby individuálních plánů. Díky vzdělávání bude posílena role sociálního pracovníka jako poradce a experta pro oblast rozvoje lidských zdrojů. Součástí projektu budou také dvě odborné konference na téma vzdělávání a zavádění standardů kvality.

Od 1. června 2009 je společnost Ledax o.p.s. realizátorem projektu „Akademie sociálního vzdělávání“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidského zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na kvalifikační, další a inovativní vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách společnosti Ledax o.p.s.

Cílová skupina

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.

Aktivity projektu

Ke stěžejním aktivitám projektu patří vytvoření nového vzdělávacího programu Standardy kvality sociálních služeb pro cílovou skupinu sociálních pracovníků ze společnosti Ledax o.p.s. a dalších poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji. Cílem těchto aktivit je posílení role sociálního pracovníka jako poradce a experta pro oblast rozvoje lidských zdrojů, zejména komunikace, poskytování zpětné vazby, identifikace vzdělávacích potřeb pracovníků, vyjednávání o podpoře vzdělávacích potřeb, integrace podnětů o vzdělávacích potřebách do systémových plánů organizace. Program bude vytvořen, pilotně ověřen a následně bude podána žádost o akreditaci.

V rámci projektu bude uspořádána odborná konference a workshop, které jsou zaměřeny na téma vzdělávání, standardy kvality sociálních služeb, novinky, postupy i zkušenosti v oblasti sociálních služeb a další témata.

Výstupy aktivit projektu

 • proškolení 10 sociálních pracovníků/c společnosti Ledax o.p.s.
 • proškolení 16 pracovníků v sociálních službách společnosti Ledax o.p.s.
 • vytvoření programu v oblasti standardů kvality a proškolení 15 sociálních pracovníků/c
 • akreditace na MPSV ČR

Inovativnost projektu

Projekt Akademie sociálního vzdělávání je inovativní ve dvou směrech. Jedním směrem je samotný přístup ke vzdělávání pro zaměstnance společnosti Ledax o.p.s. a to pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Vzdělávání umožní reagovat pružně na potřeby zaměstnanců společnosti Ledax o.p.s. a zároveň bude vzdělávání reagovat na potřeby poučnosti Ledax o.p.s. mít kvalifikovaný personál a tudíž kvalitně poskytovat sociální službu – pečovatelská služba. Společnost zorganizuje vzdělávání tak, aby časově odpovídal možnostem účastníků, aby byly skloubeny pracovní a rodinné podmínky.

Druhý směr v oblasti inovativnosti projektu je naplňovat potřeby poskytovatelů sociálních služeb v oblasti metodické podpory při vytváření systému a metod hodnocení pracovníků, sestavování plánů osobního profesního rozvoje pracovníků a sestavování programů dalšího vzdělávání pracovníků.

V rámci projektu vytvoříme nový program, pilotně ho ověříme a po odstranění nedostatků bude akreditován. Účastníci programu se budou společně s odborníky podílet na tvorbě tohoto programu. Program tak bude odrážet jejich potřeby a bude reagovat na jejich požadavky.

Oba směry budou doplněny o e-learningové aktivity – webnástěnka, prezentace na webnástěnkách, e-mailová komunikace s lektory, garanty, úkoly pro účastníky, kasuistiky apod.

Volnočasové aktivity pro uživatele Pečovatelské služby Ledax

Volnočasové aktivity pro uživatele Pečovatelské služby Ledax

Projekt zaměřený na volnočasové aktivity pro seniory v rámci Pečovatelské služby Ledax o.p.s. byl vybrán k finanční podpoře z Nadace Taťány Kuchařové. Finanční příspěvek bude věnován zejména na nákup výtvarných potřeb, společenských her a odborné literatury pro aktivní trávení volného času uživatelů Pečovatelské služby Ledax o.p.s. Účelem nadace s názvem Krása pomoci je zajištění pomoci znevýhodněným jedincům či skupinám.

Projekt zaměřený na volnočasové aktivity pro seniory v rámci Pečovatelské služby Ledax o.p.s. byl vybrán k finanční podpoře z Nadace Taťány Kuchařové. Finanční příspěvek bude věnován zejména na nákup výtvarných potřeb, společenských her a odborné literatury pro aktivní trávení volného času uživatelů Pečovatelské služby Ledax o.p.s. Účelem nadace s názvem Krása pomoci je zajištění pomoci znevýhodněným jedincům či skupinám.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Více na: www.krasapomoci.cz

Kvalitní pečovatelská služba Spokojený senior

Kvalitní pečovatelská služba Spokojený senior

Začátkem června 2009 zahájila společnost Ledax o.p.s. realizaci šestiměsíčního projektu s názvem „Kvalitní pečovatelská služba – Spokojený senior“. Společnost si v rámci realizace projektu klade za cíl rozvoj a zkvalitňování stávající nabídky sociálních služeb.

Realizace projektu: 1. 6. 2009 - 31. 12. 2009

Projekt byl finančně podpořen v rámci Grantového programu Podpora terénních sociálních služeb v Jihočeském kraji 2009.

Všeobecným cílem projektu je rozvíjet a zkvalitňovat stávajícím nabídku sociálních služeb žadatele, doplňovat ji o nové, obzvláště pak fakultativní služby, zavádět standardy kvality do organizace, zlepšovat dostupnost pečovatelské služby v zaregistrovaném území, především pak v těch oblastech, kde tento typ služby není zajištěn, nebo je poskytován jen částečně. Obecně je terénní pečovatelská služba určena uživatelům, kteří nepotřebují pobytovou péči a stále jsou schopni s pomocí jiné fyzické osoby žít plnohodnotný život. Terénní pečovatelská služba zajistí uživatelům například možnost zůstávat ve známém, domácím prostředí bez ztráty sociálních kontaktu s okolím, pomoc při zajištění chodu domácnosti, při zvládání běžných úkonu, při zajištění stravy, a to vše s individuálním přístupem pečovatelek k jednotlivým uživatelům služby. Tyto činnosti vykonávají především pečovatelky, které mají v obcích vlastní zázemí a mohou se jednotlivým uživatelům individuálně věnovat v dostatečném case s ohledem na jejich specifické potřeby i aktuální zdravotní stav i rozsah využívaných služeb. Očekávaným výsledkem realizace projektu je viditelné zkvalitnění a rozšíření služeb, zvýšení počtu úkonu na uživatele na základě individuálního plánování služeb a v souvislosti s rozšířením místní a časové dostupnosti pro poskytování služby a taktéž s rozšířením nabídky fakultativních služeb. Důraz bude kladen i na efektivní informovanost uživatelů, zájemců a široké veřejnosti o nabízených sociálních a navazujících službách.

Cílová skupina projektu

 • senioři v péči rodiny nebo blízkých osob v domácím prostředí,
 • senioři využívající zařízení sociálních služeb,
 • zdravotně postižení senioři.

Specifické cíle projektu

 • rozvoj stávající pečovatelské služby v 7 střediscích
 • navýšení počtu uživatel pečovatelské služby alespoň o 200 klientu
 • rozšíření časové dostupnosti služeb do podvečerních hodin (do 18.00 hodin) v 7 střediscích
 • rozšíření časové dostupnosti služeb o víkendy v 7 střediscích (dle zájmu uživatel)
 • rozšíření místní dostupnosti na registrovaném území pro poskytování služby do venkovských oblastí a místních částí obcí, kde chybí nebo jsou nedostačující v 7 střediscích
 • rozšiřování nabídky fakultativních služeb
 • zavádění standardu kvality sociálních služeb v organizaci a revize stávajících dokumentu
 • pořízení ochranných pomůcek pro pracovníky pečovatelské služby
 • zavedení přehledného informačního systému pro uživatele ve střediscích, okrscích i pracovištích pečovatelské služby,
 • zajištění efektivního informování uživatel, zájemců a široké veřejnosti o poskytovaných službách
 • poskytování kvalitní sociální služby dle specifických potřeb uživatelů
 • zajištění důstojného a plnohodnotného života senioru v domácím prostředí
 • oddálení hospitalizace senioru v pobytových zařízeních

Rozvoj terénní pečovatelské služby v obcích okresu Prachatice

Rozvoj terénní pečovatelské služby v obcích okresu Prachatice

Realizace zajistila dostupnost terénní pečovatelské služby v oblastech, kde tento typ služby nebyl poskytován. Cílem projektu byl nejen rozvoj služby, ale především zvýšení kvality života, zamezení sociálního vyloučení uživatelů a oddálení potřeby pobytové péče.

Realizace projektu: 1. 8. 2008 – 21. 11. 2008

Projekt byl realizován za finanční podpory Jihočeského kraje.

Všeobecným cílem projektu je zajistit dostupnost terénní pečovatelské služby v oblastech, kde tento typ služby není zajištěn, není poskytován a kde je možnost zřídit dostatečné zázemí nutné pro poskytování této služby.

Cílovou skupinou budou především osoby s chronickým onemocněním, s tělesným, zdravotním postižením a senioři. Dle věkové struktury se jedná o osoby dospělé a seniory. Obecně je terénní pečovatelská služba určena uživatelům, kteří nepotřebují pobytovou péči a stále jsou schopni s pomocí jiné fyzické osoby žít plnohodnotný život. Terénní pečovatelská služba zajistí uživatelům například: možnost zůstávat ve známém, domácím prostředí/ zabránění ztráty sociálních kontaktu s okolím/ pomoc při zajištění chodu domácnosti/ pomoc při zvládání běžných úkonu/ zajištění stravy/ individuální přístup a další. V rámci projektu budou tyto činnosti vykonávat především pečovatelky, které budou mít v obcích vlastní zázemí a budou se jednotlivým uživatelům věnovat individuálně, dle specifických potřeb uživatelů s ohledem na jejich stav a objednaný rozsah služeb. Projekt navazuje na jeden z cílu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a tím je podpora a rozvoj terénní pečovatelské služby, která je v současné době poskytována v rámci Jihočeského kraje nerovnoměrně, především v menších obcích.

Specifické cíle projektu

 • rozvoj terénní pečovatelské služby v oblastech, kde není poskytována
 • uzavření celkem 20 smluv s uživateli
 • přispění ke zvýšení kvality života uživatelů této služby
 • individuální poskytování kvalitní soc. služby dle specifických potřeb uživatelů
 • zajištění důstojného a plnohodnotného života osobám, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby
 • oddálení potřeby pobytové péče
 • zabránění ztráty sociálních kontaktu a sociálního vyloučení

Aktivity projektu

Aktivity projektu lze rozdělit na přípravnou fázi a realizační fázi.

Do přípravné fáze lze zařadit následující aktivity

 • analýza daného území - monitoring poskytování terénní pečovatelské služby v okresu Prachatice, komunikace se starosty obcí, komunikace s potencionálními uživateli terénní pečovatelské služby, monitoring zájmu
 • výběr vhodných prostor pro zázemí pečovatelek
 • sestavení realizačního týmu dle potřeb projektu
 • příprava žádosti do GP JčK

Do realizační fáze spadají následující aktivity

 • individuální schůzky s uživateli (vedoucí pečovatelské služby, pečovatelky)
 • uzavření smluv s uživateli (vedoucí pečovatelské služby)
 • vybavení zázemí pro pečovatelky (konzultant, pečovatelky)
 • propagace projektu - webové stránky, letáky (konzultant, vedoucí peč. služby)
 • poskytování terénní peč. služby (pečovatelky, vedoucí peč.služby, konzultant)
 • rozšíření registrace soc. služeb (vedoucí peč. služby, konzultant)
 • ukončení realizace projektu - závěrečná zpráva, žádost o platbu

Některé aktivity realizační fáze probíhali souběžně. Na obou fázích projektu se podílel aktivně celý realizační tým.