Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Volnočasové aktivity pro uživatele Pečovatelské služby Ledax

Volnočasové aktivity pro uživatele Pečovatelské služby Ledax

Projekt zaměřený na volnočasové aktivity pro seniory v rámci Pečovatelské služby Ledax o.p.s. byl vybrán k finanční podpoře z Nadace Taťány Kuchařové. Finanční příspěvek bude věnován zejména na nákup výtvarných potřeb, společenských her a odborné literatury pro aktivní trávení volného času uživatelů Pečovatelské služby Ledax o.p.s. Účelem nadace s názvem Krása pomoci je zajištění pomoci znevýhodněným jedincům či skupinám.

Projekt zaměřený na volnočasové aktivity pro seniory v rámci Pečovatelské služby Ledax o.p.s. byl vybrán k finanční podpoře z Nadace Taťány Kuchařové. Finanční příspěvek bude věnován zejména na nákup výtvarných potřeb, společenských her a odborné literatury pro aktivní trávení volného času uživatelů Pečovatelské služby Ledax o.p.s. Účelem nadace s názvem Krása pomoci je zajištění pomoci znevýhodněným jedincům či skupinám.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Více na: www.krasapomoci.cz

Kvalitní pečovatelská služba Spokojený senior

Kvalitní pečovatelská služba Spokojený senior

Začátkem června 2009 zahájila společnost Ledax o.p.s. realizaci šestiměsíčního projektu s názvem „Kvalitní pečovatelská služba – Spokojený senior“. Společnost si v rámci realizace projektu klade za cíl rozvoj a zkvalitňování stávající nabídky sociálních služeb.

Realizace projektu: 1. 6. 2009 - 31. 12. 2009

Projekt byl finančně podpořen v rámci Grantového programu Podpora terénních sociálních služeb v Jihočeském kraji 2009.

Všeobecným cílem projektu je rozvíjet a zkvalitňovat stávajícím nabídku sociálních služeb žadatele, doplňovat ji o nové, obzvláště pak fakultativní služby, zavádět standardy kvality do organizace, zlepšovat dostupnost pečovatelské služby v zaregistrovaném území, především pak v těch oblastech, kde tento typ služby není zajištěn, nebo je poskytován jen částečně. Obecně je terénní pečovatelská služba určena uživatelům, kteří nepotřebují pobytovou péči a stále jsou schopni s pomocí jiné fyzické osoby žít plnohodnotný život. Terénní pečovatelská služba zajistí uživatelům například možnost zůstávat ve známém, domácím prostředí bez ztráty sociálních kontaktu s okolím, pomoc při zajištění chodu domácnosti, při zvládání běžných úkonu, při zajištění stravy, a to vše s individuálním přístupem pečovatelek k jednotlivým uživatelům služby. Tyto činnosti vykonávají především pečovatelky, které mají v obcích vlastní zázemí a mohou se jednotlivým uživatelům individuálně věnovat v dostatečném case s ohledem na jejich specifické potřeby i aktuální zdravotní stav i rozsah využívaných služeb. Očekávaným výsledkem realizace projektu je viditelné zkvalitnění a rozšíření služeb, zvýšení počtu úkonu na uživatele na základě individuálního plánování služeb a v souvislosti s rozšířením místní a časové dostupnosti pro poskytování služby a taktéž s rozšířením nabídky fakultativních služeb. Důraz bude kladen i na efektivní informovanost uživatelů, zájemců a široké veřejnosti o nabízených sociálních a navazujících službách.

Cílová skupina projektu

 • senioři v péči rodiny nebo blízkých osob v domácím prostředí,
 • senioři využívající zařízení sociálních služeb,
 • zdravotně postižení senioři.

Specifické cíle projektu

 • rozvoj stávající pečovatelské služby v 7 střediscích
 • navýšení počtu uživatel pečovatelské služby alespoň o 200 klientu
 • rozšíření časové dostupnosti služeb do podvečerních hodin (do 18.00 hodin) v 7 střediscích
 • rozšíření časové dostupnosti služeb o víkendy v 7 střediscích (dle zájmu uživatel)
 • rozšíření místní dostupnosti na registrovaném území pro poskytování služby do venkovských oblastí a místních částí obcí, kde chybí nebo jsou nedostačující v 7 střediscích
 • rozšiřování nabídky fakultativních služeb
 • zavádění standardu kvality sociálních služeb v organizaci a revize stávajících dokumentu
 • pořízení ochranných pomůcek pro pracovníky pečovatelské služby
 • zavedení přehledného informačního systému pro uživatele ve střediscích, okrscích i pracovištích pečovatelské služby,
 • zajištění efektivního informování uživatel, zájemců a široké veřejnosti o poskytovaných službách
 • poskytování kvalitní sociální služby dle specifických potřeb uživatelů
 • zajištění důstojného a plnohodnotného života senioru v domácím prostředí
 • oddálení hospitalizace senioru v pobytových zařízeních

Rozvoj terénní pečovatelské služby v obcích okresu Prachatice

Rozvoj terénní pečovatelské služby v obcích okresu Prachatice

Realizace zajistila dostupnost terénní pečovatelské služby v oblastech, kde tento typ služby nebyl poskytován. Cílem projektu byl nejen rozvoj služby, ale především zvýšení kvality života, zamezení sociálního vyloučení uživatelů a oddálení potřeby pobytové péče.

Realizace projektu: 1. 8. 2008 – 21. 11. 2008

Projekt byl realizován za finanční podpory Jihočeského kraje.

Všeobecným cílem projektu je zajistit dostupnost terénní pečovatelské služby v oblastech, kde tento typ služby není zajištěn, není poskytován a kde je možnost zřídit dostatečné zázemí nutné pro poskytování této služby.

Cílovou skupinou budou především osoby s chronickým onemocněním, s tělesným, zdravotním postižením a senioři. Dle věkové struktury se jedná o osoby dospělé a seniory. Obecně je terénní pečovatelská služba určena uživatelům, kteří nepotřebují pobytovou péči a stále jsou schopni s pomocí jiné fyzické osoby žít plnohodnotný život. Terénní pečovatelská služba zajistí uživatelům například: možnost zůstávat ve známém, domácím prostředí/ zabránění ztráty sociálních kontaktu s okolím/ pomoc při zajištění chodu domácnosti/ pomoc při zvládání běžných úkonu/ zajištění stravy/ individuální přístup a další. V rámci projektu budou tyto činnosti vykonávat především pečovatelky, které budou mít v obcích vlastní zázemí a budou se jednotlivým uživatelům věnovat individuálně, dle specifických potřeb uživatelů s ohledem na jejich stav a objednaný rozsah služeb. Projekt navazuje na jeden z cílu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a tím je podpora a rozvoj terénní pečovatelské služby, která je v současné době poskytována v rámci Jihočeského kraje nerovnoměrně, především v menších obcích.

Specifické cíle projektu

 • rozvoj terénní pečovatelské služby v oblastech, kde není poskytována
 • uzavření celkem 20 smluv s uživateli
 • přispění ke zvýšení kvality života uživatelů této služby
 • individuální poskytování kvalitní soc. služby dle specifických potřeb uživatelů
 • zajištění důstojného a plnohodnotného života osobám, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby
 • oddálení potřeby pobytové péče
 • zabránění ztráty sociálních kontaktu a sociálního vyloučení

Aktivity projektu

Aktivity projektu lze rozdělit na přípravnou fázi a realizační fázi.

Do přípravné fáze lze zařadit následující aktivity

 • analýza daného území - monitoring poskytování terénní pečovatelské služby v okresu Prachatice, komunikace se starosty obcí, komunikace s potencionálními uživateli terénní pečovatelské služby, monitoring zájmu
 • výběr vhodných prostor pro zázemí pečovatelek
 • sestavení realizačního týmu dle potřeb projektu
 • příprava žádosti do GP JčK

Do realizační fáze spadají následující aktivity

 • individuální schůzky s uživateli (vedoucí pečovatelské služby, pečovatelky)
 • uzavření smluv s uživateli (vedoucí pečovatelské služby)
 • vybavení zázemí pro pečovatelky (konzultant, pečovatelky)
 • propagace projektu - webové stránky, letáky (konzultant, vedoucí peč. služby)
 • poskytování terénní peč. služby (pečovatelky, vedoucí peč.služby, konzultant)
 • rozšíření registrace soc. služeb (vedoucí peč. služby, konzultant)
 • ukončení realizace projektu - závěrečná zpráva, žádost o platbu

Některé aktivity realizační fáze probíhali souběžně. Na obou fázích projektu se podílel aktivně celý realizační tým.