Projekty Domova pro seniory Vysoké Mýto

Projekt „Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji“

V rámci projektu „Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji“ jsme v naší společnosti obsadili pracovní místo, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji
reg.č. CZ.1.04/2.1.00/70.00046

Podpora Města Vysoké Mýto

Podpora Města Vysoké Mýto

Domov pro seniory Vysoké Mýto a jeho činnost byla podpořena z prostředků Města Vysoké Mýto ve výši 3000 Kč.

Za poskytnutou dotaci děkujeme!

Sepsání pamětní knihy očima našich uživatelů

Projekt Domova pro seniory Vysoké Mýto byl vybrán mezi projekty, na které lze přispět v rámci druhého ročníku veřejné sbírky programu Plníme přání seniorům. Plníme přání seniorům je iniciativa společnosti Sodexo, která se ve spolupráci se svými partnery, Diakonií ČCE a Asociací poskytovatelů sociálních služeb, snaží podporovat aktivní stáří a naplňuje tužby a sny seniorů.

Cílem programu je zlepšování kvality každodenního života seniorů prostřednictvím plnění jejich přání, boj proti předsudkům, které má společnost vůči starší generaci a také snaha inspirovat samotné seniory, aby stále přemýšleli o svých snech a přáních a sami se pro jejich splnění snažili něco udělat.

Podpora Nadačního fondu Veselý senior

Podpora Nadačního fondu Veselý senior

Nadační fond Veselý senior podpořil Domov pro seniory Vysoké Mýto v roce 2011 částkou 7 000 Kč. Příspěvek byl využit k zakoupení zdravotních pomůcek a zdravotního materiálu pro obyvatele Domova pro seniory Vysoké Mýto.

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb v Domově pro seniory Vysoké Mýto

Projekt byl zaměřen na vzdělávání pracovníků Domova pro seniory Vysoké Mýto v oblasti sociálních služeb. V rámci projektu probíhaly akreditované vzdělávací programy v oblastech dalšího odborného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Témata vzdělávacích programů byla zvolena na základě potřeb pracovníků společnosti Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

Hlavním cílem projektu byla  podpora rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Vysoké Mýto podporou vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách společnosti Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/66.00075

Projekt je již ukončen, období realizace bylo od 1.5.2011 do 30.4.2013


Cílová skupina projektu:

Zaměstnanci společnosti Ledax Vysoké Mýto o.p.s., konkrétně sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.


Aktivity projektu:

1) Další (odborné) vzdělávání sociálních pracovníků Domova pro seniory Vysoké Mýto

Témata vzdělávacích programů: Standardy kvality sociálních služeb; Komunikace; Pracovně – právní vztahy; První pomoc;    Asertivní jednání; Syndrom vyhoření a psychohygiena; Práce se stresem; Práce s pamětí; Základy krizové intervence; Práva a povinnosti poskytovatele; Aktivizační programy se seniory.

2)  Další (odborné) vzdělávání pracovníků v sociálních službách Domova pro seniory Vysoké Mýto

Témata vzdělávacích programů: Standardy kvality sociálních služeb; Komunikace; Klíčový pracovník a jeho povinnosti; Etický kodex; Manipulace s imobilními uživateli; Kompenzační pomůcky; První pomoc; Asertivní jednání; Syndrom vyhoření a psychohygiena.

3)  Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách Domova pro seniory Vysoké Mýto

 •     Kvalifikační vzdělávání bylo  zaměřeno na tyto oblasti:
 •     základy zdravovědy a první pomoci
 •     základy péče o nemocné a základy hygieny
 •     sociálně právní minimum a etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách
 •     duševní hygiena pečovatele
 •     úvod do psychologie, psychologie osobnosti, psychopatologie
 •     základy komunikace, zejména se zaměřením na komunikaci s lidmi se seniory a s lidmi s omezením
 •     metody a terminologie sociální práce
 •     standardy kvality sociální práce
 •     krizová intervence
 •     řešení konfliktních situací
 •     praktický výcvik se zaměřením na: základy hygienické péče i uživatele, základy péče o nemocné klienty, základy péče o prostředí klienta, manipulace s imobilním klientem, základy zacházení s léky a zásady podávání léků, základy zacházení s infekčním materiálem, ochranné pomůcky potřebné pro osobní ochranu před infekčními chorobami, výcvik komunikačních dovedností, aktivizační techniky a práce s klientem, motivace klienta, sebereflexe v denní činnosti apod. 

Výstupy projektu:

 •     proškolení 3 sociálních pracovníků
 •     proškolení 30 pracovníků v sociálních službách
 •     proběhlo 456 hodin vzdělávání

Podpora ze Zaměstnaneckého charitativního fondu společnosti Citibank Europe 2011

Podpora ze Zaměstnaneckého charitativního fondu společnosti Citibank Europe 2011

Podpora ze Zaměstnaneckého charitativního fondu společnosti Citibank Europe. Citibank přispěla částkou 27 190 Kč na vybavení Domova pro seniory Vysoké Mýto potřebnými pomůckami a zdravotnickým materiálem.

„Ze získané částky budou zakoupeny antidekubitní podložky, zástěna, zdravotnický materiál a převazové vozíky pro ošetřující personál“, říká Irena Lavická, ředitelka společnosti Ledax Vysoké Mýto o.p.s. „Domov pro seniory ve Vysokém Mýtě byl otevřen v lednu 2011, stále probíhá vybavování materiálem a potřebnými pomůckami, a proto jsme rádi za každou podporu,“ dodává Lavická. Společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. je provozovatelem Domova pro seniory Vysoké Mýto od ledna 2011. Jedná se o nově vystavěný objekt s jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji s kapacitou 100 uživatelů. „Na zajištění péče o seniory jsou kladeny vysoké nároky, o jejichž naplnění se v souladu s moderními trendy snažíme,“ vysvětluje Lavická.

Posláním Domova pro seniory Ledax Vysoké Mýto o.p.s. je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Kontaktní osoba:
Ing. Irena Lavická
e-mail: irena.lavicka@vm.ledax.cz
 

Podpora ze Zaměstnaneckého charitativního fondu společnosti Citibank Europe 2013

Podpora ze Zaměstnaneckého charitativního fondu společnosti Citibank Europe 2013

Podpora ze Zaměstnaneckého charitativního fondu společnosti Citibank Europe plc, organizační složka. Společnost Citibank podpořila Domov pro seniory Vysoké Mýto částkou 27 400 Kč.

Příspěvek byl využit k zakoupení 2 podložek Rollboard Vision, které sloužít k přesunům seniorů. Výhodou používání těchto podložek je snížení námahy při nezbytných přesunech seniorů a to jak pro samotné seniory, tak pro ošetřující personál.

„Práce pečovatelky v Domově pro seniory Vysoké Mýto je velice náročná jak fyzicky tak psychicky, proto si vážíme podpory společnosti Citibank Europe plc, která přispěla na zakoupení podložek Rollboard Vision, které tuto práci pečovatelkám ulehčí,“ uvedla ředitelka domova Monika Zerzánová  (Dvorská).

Zkrášlení střešní terasy

Zkrášlení střešní terasy

Domov pro seniory obdržel v roce 2013 dotaci od Města Vysoké Mýto, která byla využita ke zkrášlení střešní terasy Domova pro seniory Vysoké Mýto.

Poskytnutá dotace byla  celkem 3 000 Kč.

Z dotace jsme zakoupili květináče na vysazení květin a okrasných stromů, které prostor terasy zkrášlují a vytvářejí příjemnou atmosféru k posezení a relaxaci uživatelů naší služby.

Za poskytnutou dotaci městu děkujeme!

Projekt KONZUM

Grantový program „Společně za úsměv“ vyhlašovaný obchodním družstvem KONZUM, podpořil od roku 2001 více než 90 neziskových veřejně prospěšných organizací v regionu východních Čech a od svého založení rozdělil těmto organizacím finanční částku převyšující 2 000 000 Kč.

Naše společnost v projektu žádala o nákup pomůcek pro tvorbu keramických výrobků a pořízení kadeřnického křesla.

Proč pomůcky pro tvorbu keramických výrobků?

V rámci aktivizačních činností se seniory jsme chtěli nabídnout možnost tvorby keramických výrobků (loutky, hrnky, podšálky, misky atd.). Naši senioři se tak svými výrobky podílejí na vytváření příjemného prostředí a společenského života v Domově a navíc  tato aktivizační činnost pomáhá při procvičení motoriky.

Proč kadeřnické křeslo?

V rámci fakultativních služeb, které v Domově poskytujeme -  manikúry, pedikúry a masáží -  jsme chtěli nabídnout i možnost využít služby kadeřnice. Zajištění této služby u nás v Domově by naši senioři uvítali.

Vy jste projekt Domova pro seniory Vysoké Mýto podpořili částkou 2 040,- Kč . V projektu jsme  pak celkem obdrželi částku 
3 160 Kč, za kterou jsme kadeřnické křeslo a pomůcky pro tvorbu keramických výrobků zakoupili.

Všem, kteří jste náš projekt podpořili, děkujeme!