Projekty Centra sociálních služeb Emausy

Dotace Jihočeského kraje na podporu DS a DZR v roce 2020

Dotace Jihočeského kraje na podporu DS a DZR v roce 2020

Sociální služby Domov se zvláštním režimem a Domov pro seniory byly v r. 2020 podpořeny účelovou dotací poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je poskytována poskytovateli jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s jeho plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činností bude realizována v termínu 1.1.2020 – 31.12.2020.

Ochranné pomůcky, dezinfekční prostředky, rychlotesty a vitamíny pro CSS Emausy

Ochranné pomůcky, dezinfekční prostředky, rychlotesty a vitamíny pro CSS Emausy

CSS Emausy získalo od Nadace ČEZ částku ve výši 45 000 Kč na zakoupení ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků, které zajišťují ochranu pracovníků a uživatelů sociálních služeb před koronavirovou nákazou. Dále byly z nadačního příspěvku zakoupeny rychlotesty na zjišťování přítomnosti koronaviru u uživatelů sociálních služeb před jejich návratem z izolačního pokoje na pokoj běžný a vitamínové prostředky pro pracovníky na posílení jejich imunity.

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy

Statutární město České Budějovice přispělo na podporu pobytové sociální služby Domov pro seniory, kterou poskytuje společnost CSS Emausy s.r.o. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 60 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a k zajišťování jejich individuálních potřeb již nestačí terénní či ambulantní sociální služby ani pomoc a podpora rodiny. Dotace byla využita na pokrytí provozních nákladů.

Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy

Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy

Statutární město České Budějovice přispělo na podporu pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem, kterou poskytuje společnost CSS Emausy s.r.o. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby staršíd 55 let, které vyžadují zvláštní péči z důvodu onemocnění různými typy demencí. Dotace byla využita na pokrytí provozních nákladů.

Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji

Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji

 • podpořeno z programu na Podporu paliativní péče v Jihočeském kraji
 • výše dotace 20 500,- Kč
 • projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků v základních principech paliativní péče, na pořízení odborné literatury a na účast pracovníků na konferenci věnované problematice paliativní péče v pobytových zařízeních
 • realizace projektu od června do prosince 2019

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019

 • podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje
 • realizace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 • CSS Emausy s.r.o. – služba Domov pro seniory byla podpořena částkou 500 000 Kč
 • CSS Emausy s.r.o. – služba Domov se zvláštním režimem byla podpořena částkou 500 000 Kč

Materiální podpora sociálních služeb v CSS Emausy

Materiální podpora sociálních služeb v CSS Emausy

Jihočeský kraj poskytnul CSS Emausy s.r.o. dotaci ve výši 89 000 Kč na zakoupení vážícího křesla pro imobilní uživatele, 2 kusů polohovacího pečovatelského křesla pro uživatele se sníženou pohyblivostí a chodítka pro nácvik chůze a rehabilitaci.

Léto s jógou, arteterapií a virtuálním světem v CSSE

Léto s jógou, arteterapií a virtuálním světem v CSSE

Podpořeno z: Jihočeský kraj, Program na podporu sociálně zdravotních aktivit
Dotace ve výši: 10 000,-- Kč
Aktivity: kurz virtuální reality pro uživatele domova
Období realizace: červen - září 2018

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

 • oba projekty podpořeny z grantového programu Jihočeského kraje „Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2017“
 • podpora registrovaných sociálních služeb na rok 2017
 • dotace ve výši 450 400 Kč pro Domov pro seniory a 514 800 Kč pro Domov se zvláštním režimem

Vzdělávací programy pro seniorskou a další veřejnost

Vzdělávací programy pro seniorskou a další veřejnost

 • podpořeno z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora sociálně zdravotních aktivit“
 • projektem byla zajištěna větší informovanost seniorů a způsobech zdravého životního stylu a možnostech aktivního prožití stáří
 • série zajímavých přednášek a seminářů určených i pro širokou veřejnost a rodinné příslušníky  - např. Užití kompenzačních a rehabilitačních pomůcek v praxi, Proměny stáří a gerontooblek
 • dotace ve výši 25 000 Kč