Projekty Centra sociálních služeb Emausy

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021

CSS Emausy bylo podpořeno v rámci programu podporujícího sociální služby poskytované na území Jihočeského kraje. Obě registrované sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem byly podpořeny částkou 500 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na dofinancování osobních nákladů pracovníků sociálních služeb, na dovybavení služby potřebnými pomůckami a na úhradu nájemného.

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy 2021

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy 2021

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 100 000 Kč na podporu pobytové sociální služby Domov pro seniory. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 60 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a k zajišťování jejich individuálních potřeb již nestačí terénní či ambulantní sociální služby ani pomoc a podpora rodiny. Dotace bude využita na pokrytí výdajů za energie a služby (vedení účetnictví, ekonomika, zpracování mezd, IT služby spojené se softwarem Cygnus, praní prádla apod.).

Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy 2021

Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy 2021

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 100 000 Kč na podporu pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 55 let, které vyžadují zvláštní péči z důvodu onemocnění různými typy demencí. Dotace bude využita na pokrytí výdajů za energie a služby (vedení účetnictví, ekonomika, zpracování mezd, IT služby spojené se softwarem Cygnus, praní prádla apod.).

Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory

Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory

Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu podpořil CSS Emausy v záměru poskytovat kvalitní paliativní péči tak, aby se stala neoddělitelnou součástí poskytovaných služeb.

Podpora nadačního fondu Abakus je realizována v rámci programu „Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory“, CSS Emausy je jednou z patnácti podpořených organizací v České republice a zároveň jedinou podpořenou organizací v Jihočeském kraji.

V rámci podpory proběhne metodická, psychologická a supervizní podpora pracovníků, jejich vzdělávání v oblasti paliativní péče či bazální stimulace, dále bude zakoupeno potřebné vybavení, zdravotnické pomůcky a přístroje pro poskytování paliativní péče. Nedílnou součástí podpory je mentoring, jehož cílem je doprovodit realizační tým CSS Emausy celým během projektu tak, abychom dosáhli naplánovaných cílů.

Abakus je nadační fond zakladatelů společnosti Avast, který chce přinášet nástroje pozitivní změny do české společnosti. Zaměřuje se na hledání a podporu chytrých řešení zejména v oblastech péče o lidi na konci života, služeb pro rodiny dětí s postižením a rozvoje systému vzdělávání. Vznikl v roce 2020 a navazuje na úspěšné desetileté působení Nadačního fondu Avast v České republice právě také na poli paliativní péče.

Další informace naleznete na webu www.abakus.cz a na Facebooku, na www.facebook.com/abakusnadacnifond.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020

  • podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje
  • realizace od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
  • CSS Emausy s.r.o. – služba Domov pro seniory byla podpořena částkou 500 000 Kč
  • CSS Emausy s.r.o. – služba Domov se zvláštním režimem byla podpořena částkou 500 000 Kč

Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy

Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy

Statutární město České Budějovice v roce 2020 finančně podpořilo pobytovou sociální službu Domov se zvláštním režimem, kterou poskytuje společnost CSS Emausy s.r.o. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 55 let, které vyžadují zvláštní péči z důvodu onemocnění různými typy demencí. Dotace bude využita na pokrytí provozních nákladů.

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy

Statutární město České Budějovice v roce 2020 finančně podpořilo pobytovou sociální službu Domov pro seniory, kterou poskytuje společnost CSS Emausy s.r.o. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 60 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a k zajišťování jejich individuálních potřeb již nestačí terénní či ambulantní sociální služby ani pomoc a podpora rodiny. Dotace bude využita na pokrytí provozních nákladů.

Dotace Jihočeského kraje na podporu DS a DZR v roce 2020

Dotace Jihočeského kraje na podporu DS a DZR v roce 2020

Sociální služby Domov se zvláštním režimem a Domov pro seniory byly v r. 2020 podpořeny účelovou dotací poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je poskytována poskytovateli jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s jeho plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činností bude realizována v termínu 1.1.2020 – 31.12.2020.

Ochranné pomůcky, dezinfekční prostředky, rychlotesty a vitamíny pro CSS Emausy

Ochranné pomůcky, dezinfekční prostředky, rychlotesty a vitamíny pro CSS Emausy

CSS Emausy získalo od Nadace ČEZ částku ve výši 45 000 Kč na zakoupení ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků, které zajišťují ochranu pracovníků a uživatelů sociálních služeb před koronavirovou nákazou. Dále byly z nadačního příspěvku zakoupeny rychlotesty na zjišťování přítomnosti koronaviru u uživatelů sociálních služeb před jejich návratem z izolačního pokoje na pokoj běžný a vitamínové prostředky pro pracovníky na posílení jejich imunity.

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy

Statutární město České Budějovice přispělo na podporu pobytové sociální služby Domov pro seniory, kterou poskytuje společnost CSS Emausy s.r.o. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 60 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a k zajišťování jejich individuálních potřeb již nestačí terénní či ambulantní sociální služby ani pomoc a podpora rodiny. Dotace byla využita na pokrytí provozních nákladů.