16861283118889-285-400x290-1501831055-efs-220x180

Akademie sociálního vzdělání

Projekt je zaměřen na kvalifikační a inovativní vzdělávání se zaměřením na cílovou skupinu sociálních pracovníků i pracovníků v sociálních službách. Jedná se o zajištění dalšího vzdělávání sociálních pracovníků, kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách společnosti Ledax o.p.s. a dále vzdělávání sociálních pracovníků z řad poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji v oblasti standardů kvality a tvorby individuálních plánů. Díky vzdělávání bude posílena role sociálního pracovníka jako poradce a experta pro oblast rozvoje lidských zdrojů. Součástí projektu budou také dvě odborné konference na téma vzdělávání a zavádění standardů kvality.

Od 1. června 2009 je společnost Ledax o.p.s. realizátorem projektu „Akademie sociálního vzdělávání“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidského zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na kvalifikační, další a inovativní vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách společnosti Ledax o.p.s.

Cílová skupina

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.

Aktivity projektu

Ke stěžejním aktivitám projektu patří vytvoření nového vzdělávacího programu Standardy kvality sociálních služeb pro cílovou skupinu sociálních pracovníků ze společnosti Ledax o.p.s. a dalších poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji. Cílem těchto aktivit je posílení role sociálního pracovníka jako poradce a experta pro oblast rozvoje lidských zdrojů, zejména komunikace, poskytování zpětné vazby, identifikace vzdělávacích potřeb pracovníků, vyjednávání o podpoře vzdělávacích potřeb, integrace podnětů o vzdělávacích potřebách do systémových plánů organizace. Program bude vytvořen, pilotně ověřen a následně bude podána žádost o akreditaci.

V rámci projektu bude uspořádána odborná konference a workshop, které jsou zaměřeny na téma vzdělávání, standardy kvality sociálních služeb, novinky, postupy i zkušenosti v oblasti sociálních služeb a další témata.

Výstupy aktivit projektu

  • proškolení 10 sociálních pracovníků/c společnosti Ledax o.p.s.
  • proškolení 16 pracovníků v sociálních službách společnosti Ledax o.p.s.
  • vytvoření programu v oblasti standardů kvality a proškolení 15 sociálních pracovníků/c
  • akreditace na MPSV ČR

Inovativnost projektu

Projekt Akademie sociálního vzdělávání je inovativní ve dvou směrech. Jedním směrem je samotný přístup ke vzdělávání pro zaměstnance společnosti Ledax o.p.s. a to pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Vzdělávání umožní reagovat pružně na potřeby zaměstnanců společnosti Ledax o.p.s. a zároveň bude vzdělávání reagovat na potřeby poučnosti Ledax o.p.s. mít kvalifikovaný personál a tudíž kvalitně poskytovat sociální službu – pečovatelská služba. Společnost zorganizuje vzdělávání tak, aby časově odpovídal možnostem účastníků, aby byly skloubeny pracovní a rodinné podmínky.

Druhý směr v oblasti inovativnosti projektu je naplňovat potřeby poskytovatelů sociálních služeb v oblasti metodické podpory při vytváření systému a metod hodnocení pracovníků, sestavování plánů osobního profesního rozvoje pracovníků a sestavování programů dalšího vzdělávání pracovníků.

V rámci projektu vytvoříme nový program, pilotně ho ověříme a po odstranění nedostatků bude akreditován. Účastníci programu se budou společně s odborníky podílet na tvorbě tohoto programu. Program tak bude odrážet jejich potřeby a bude reagovat na jejich požadavky.

Oba směry budou doplněny o e-learningové aktivity – webnástěnka, prezentace na webnástěnkách, e-mailová komunikace s lektory, garanty, úkoly pro účastníky, kasuistiky apod.