1000x1000-1498650893-img-1383

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se poskytuje osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, která je jim poskytována. Pro děti lze o příspěvek na péči žádat od jednoho roku věku.

Legislativa řešící danou problematiku:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: zde můžeme nalézt většinu informací týkajících se příspěvku na péči.

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: příloha č. 1 uvedené vyhlášky obsahuje kritéria posuzování příspěvku na péči.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: jako u kteréhokoli správního řízení řeší jeho pravidla a průběh i v tomto případě uvedený zákon.

Pro osoby do 18 let věku činí výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc:

 • 3 300 Kč, jedná-li se o I. stupeň (lehká závislost)
 • 6 600 Kč, jedná-li se o II. stupeň (středně těžká závislost)
 • 13 900 Kč, jedná-li se o III. stupeň (těžká závislost)
 • 19 200 Kč, jedná-li se o IV. stupeň (úplná závislost)

Pro osoby starší 18 let věku činí výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc:

 • 880 Kč, jedná-li se o I. stupeň (lehká závislost)
 • 4 400 Kč, jedná-li se o II. stupeň (středně těžká závislost)
 • 12 800 Kč, jedná-li se o III. stupeň (těžká závislost)
 • 19 200 Kč, jedná-li se o IV. stupeň (úplná závislost)

Kdo může být poskytovatelem pomoci?

 • poskytovatel sociálních služeb zapsaný v registru sociálních služeb –  pečovatelské služby, odlehčovací služby, asistenční služby, domovy seniorů, atd.
 • pečující osoba blízká (manžel/ka, rodiče, dítě resp. další příbuzní, partner/partnerka)
 • asistent sociální péče dle §83
 • je možné využívat a kombinovat pomoc od více poskytovatelů

Jak požádat?

 • Je třeba vyplnit Žádost o příspěvek na péči a přílohu Oznámení o poskytovateli pomoci a podat je (osobně, poštou nebo v podatelně) na příslušné pobočce Úřadu práce, kde také lze formuláře získat (nebo je lze stáhnout a vytisknout ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí).
 • Žadatel musí v Oznámení o poskytovateli pomoci uvést jména fyzických osob, které o něj péči již zajišťují. Využívá-li sociální službu, uvede zde také jejího poskytovatele.
 • Pokud začne využívat sociální službu v průběhu řízení o rozhodnutí příspěvku na péči, informuje pracovnici sociálního odboru (jako o každé další změně) do osmi dnů od vzniku této skutečnosti.
 • Dále musí žadatel v žádosti uvést způsob, jakým mu má být příspěvek na péči doručován (např. na účet, složenkou, prostřednictvím karty sociálních systémů).
 • Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR naleznete na webu MPSV.

Řízení o přiznání nároku na příspěvek na péči

Skládá se ze dvou částí:

 1. Nejdříve proběhne sociální šetření (provede pracovnice Úřadu práce přímo v místě bydliště žadatele, výsledkem šetření je vyhotovení seznamu úkonů, které je/není schopna daná osoba zvládnout). O tomto šetření je vyhotoven písemný záznam, který je pracovník povinen na vyžádání předložit.
 2. Poté proběhne posouzení zdravotního stavu žadatele (provede posudkový lékař pracující pod Českou správou sociálního zabezpečení, obvykle na základě dokumentace, kterou si sám vyžádá od (v žádosti uvedeného) lékaře. Je-li daná osoba předvolána před komisi pro posouzení zdravotního stavu, ale nemůže se dostavit, je nutné se omluvit a vysvětlit, že např. z důvodu zdravotního stavu to není možné.
 • V písemném Rozhodnutí jsou uvedeny úkony, které osoba není schopna zvládat, a stanoven stupeň závislosti, kterému odpovídá přidělená výše příspěvku.
 • V případě přiznání nároku je příspěvek na péči vyplacen zpětně počínaje dnem podání žádosti.
 • Je-li příspěvek na péči přiznán v neadekvátní výši, je možné se proti rozhodnutí odvolat – lhůta pro odvolání je uvedena v rozhodnutí.
 • Je-li příspěvek na péči přiznán, ale stav žadatele již vyžaduje větší rozsah péče než v době, kdy proběhlo šetření, pak je možné podat Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči.
 • Nárok na příspěvek není předmětem dědictví.