Jednání se zájemci o službu

Jednání se zájemcem o službu

Jak vypadají konkrétní kroky, pokud se rozhodnete využít některou z našich služeb, se Vám pokusíme přiblížit v následujících bodech.

Kdo jedná za společnost

O poskytování služby rozhoduje vedoucí dané služby (sociální pracovník). Vedoucí služby (pečovatelské služby, osobní asistence) zároveň jedná se zájemcem o službu a je kompetentní podávat informace. Základní informace o službě mohou podat pracovníci v sociálních službách (osobní asistent, pečovatel).

Pro samotné jednání je vhodné si se sociálním pracovníkem předem smluvit schůzku, kterou je možné dohodnout telefonicky nebo emailem na těchto kontaktech. V neodkladných případech v době nepřítomnosti sociálního pracovníka vede jednání se zájemcem pověřený zástupce.

Doba jednání

Jednání se zájemcem a podávání informací probíhá zpravidla v pracovní době mezi 8:00 a 15:00.

Místo jednání

Jednání se uskutečňuje v kanceláři sociálního pracovníka na adrese, kterou naleznete v kontaktech, anebo po dohodě v prostředí zájemce o službu, či na jiném dohodnutém místě (např. v nemocnici, u příbuzných zájemce atp.)

Cíl jednání

Jednání se zájemcem o službu je dialog mezi zájemcem o službu a zástupcem dané sociální služby (pečovatelská služba, osobní asistence), jehož cílem je dosáhnout, aby:

 • zájemce o službu se mohl po získání všech zákonem stanovených a potřebných informací rozhodnout, zda služba nabízí podporu, kterou pro řešení své situace potřebuje,
 • sociální pracovník dané služby se mohl rozhodnout, zda zájemci může být poskytnuta kvalitní sociální služba v souladu s vymezeným okruhem osob, jimž je služba určena, posláním, cíli, zásadami, individuálně určenými potřebami, podmínkami, kapacitou a dalšími aspekty a podmínkami služby.

Kdo jedná za zájemce o službu

Jednání se zájemcem o službu probíhá výhradně a jen s osobou zájemce o sociální službu. V případě, že zájemce určí kontaktní osobu, slouží kontaktní osoba pouze ke zprostředkování a pro podporu dalších jednání s osobou zájemce. Jednání se zájemcem o službu se mohou spolu se zájemcem o službu účastnit i jiné osoby (například z řad příbuzných).

Výjimky, při nichž není jednáno výhradně jen s osobou zájemce, tvoří případy:

 • Zájemce má soudně ustanoveného opatrovníka
 • Zájemce zplnomocnil určitou osobu k jednání a zároveň se jednání účastní
 • Zájemce není schopen vzhledem k zdravotnímu stavu komunikovat (jednat za sebe) a nemá zákonného zástupce. V tomto případě jednání probíhá následujícími způsoby:
 1. prostřednictvím osoby pověřené obcí k zastupování,
 2. prostřednictvím řádně ustanoveného opatrovníka,
 3. prostřednictvím předběžného opatření soudu, ve kterém je osobě ustanoven opatrovník.

Důvody vylučující poskytnutí služby

Důvody vylučující poskytnutí služby vychází z ustanovení paragrafu 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jedná se o následující důvody:

 • zájemce nespadá do skupiny osob, pro kterou jsme určeni
 • nemáme dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby
 • zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme
 • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy