Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Novinky » Víte co je to "neziskovka"?

Víte co je to "neziskovka"?

úterý, 2. dubna 2013

Možná jste se s tím termínem setkali, ale nevěděli jste co si pod ním představit. Možná trochu tušíte, ale nejste si jistí. Proto jsme připravili několik základních informací o tom, co si pod pojmem"neziskovka" (nestátní nezisková organizace) vlastně představit.

 

Nestátní nezisková organizace či nevládní nezisková organizace (NNO), anglickou zkratkou označovaná NGO (Non-Governmental Organization), je organizace nezřizovaná státem a na státu nezávislá, která je určena k obecně prospěšné činnosti.
Jejím účelem není vytvářet zisk, není  tedy obchodní společností ani jiným podnikatelským subjektem.

Rozlišují se dvě hlavní skupiny neziskových organizací:

  • Nestátní (nevládní) neziskové organizace (NNO). První slovo označení je kalkem anglického slova „non-government“, které znamená, že organizace není zřízena nejen státem, ale ani lokálním governmentem, tedy lokálním veřejnoprávním subjektem (např. obcí, krajem, zemí, župou atd.).
  • Příspěvkové organizace státu a jiných veřejnoprávních korporací (obcí, krajů atd.)

Světová banka považuje za nevládní neziskové organizace kromě nevládních univerzit a výzkumných pracovišť především organizace, jejichž aktivity „zmírňují utrpení, podporují zájmy chudých, chrání životní prostředí, poskytují základní sociální služby nebo vedou k rozvoji komunit“.


Nestátní nezisková organizace (NNO) není v České republice oficiální právní termín ani právní forma či status právnické osoby, ale jde o termín již do značné míry ustálený ve společensko-ekonomických textech, sebeoznačení organizací i praxi veřejné správy.

Nestátními neziskovými organizacemi v České republice mohou být, pokud v nich nemá účast stát a nejsou na něm závislé, například:
občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.,
obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb.,
nadace nebo nadační fond podle zákona č. 227/1997 Sb.
registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb.


V ČR mají v souvislosti s pojmem NGO publicitu zejména ekologické organizace (například Greenpeace, Hnutí Duha, Děti Země), lidskoprávní organizace (například česká pobočka Amnesty International, Liga lidských práv) a také organizace starající se o potřebné, mentálně postižené, seniory atd.
Problematika existence, činnosti a financování nestátních neziskových organizací („neziskového sektoru“), je v České republice monitorována Informačním centrem neziskových organizací (ICN), o. p. s. Registrace nevládních neziskových organizací a státní dozor nad nimi přísluší podle jejich typu státním úřadům, zejména příslušným ministerstvům.

zdroj: wikipedia.cz
upravil: admin