Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Pro zájemce o službu » Informace pro obce

Informace pro obce

Mapa středisek Pečovatelské služby Ledax o.p.s.

Ledax o.p.s. nabízí jednotlivým městům a obcím zajišťování sociálních služeb (pečovatelské služby, osobní asistence) pro jejich občany, a to za finanční spoluúčasti obce na částečné pokrytí nákladů souvisejících s poskytováním služby.

S obcí, která projeví zájem o spolupráci se společností Ledax o.p.s. v poskytování pečovatelské služby, uzavřeme smlouvu
o zajištění pečovatelské služby. Touto smlouvou garantuje Ledax o.p.s. poskytování pečovatelské služby v plném rozsahu dle registrace a zákona č. 108/2006 Sb. Obec se zavazuje, že na tuto činnost bude přispívat částkou 4 000 Kč na uživatele a rok (poměrnou částí k délce poskytování služby).

V současné době má Ledax o.p.s. uzavřenou písemnou smlouvu o zajištění pečovatelské služby s 66 městy a obcemi na území Jihočeského kraje.

V případě zájmu o poskytování pečovatelské služby či osobní asistence společností Ledax o.p.s. se tak můžete obrátit na pracovníky Ledax o.p.s.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba se poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Osobní asistence

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Součástí těchto služeb je i bezplatné základní sociální poradenství.