Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Pro zájemce o službu » Informace k příspěvku na péči

Informace k příspěvku na péči

logoMPSV-220x180

Na pečovatelskou službu a osobní asistenci můžete čerpat tzv."Příspěvek na péči". Komu náleží, za jakých podmínek a co proto musíte udělat Vám poradíme v následujícím textu.

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Příspěvek na péči náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje.

Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. O příspěvek na péči je možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.

Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby dle § 9 zákona (kompletně nový model posuzovaní LPS – 10 ucelených úkonů v oblasti každodenního života)

 • Mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůze)
 • Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí)
 • Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou)
 • Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu)
 • Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se)
 • Tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu)
 • Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky)
 • Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření)
 • Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku)
 • Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty)

Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

 • stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby,
 • stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb,
 • stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb,
 • stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

 • stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.
 • stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.
 • stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.
 • stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.

 

Příspěvek na péči

(dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platném od 1.1.2012)

 • příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona o sociálních službách
 • příjemce sám rozhoduje o tom, kterým poskytovatelům pomoci příspěvek na péči předá a v jaké výši
 • příspěvek na péči se vyplácí převodem na platební účet  určený příjemcem příspěvku (vlastní bankovní účet, účet poskytovatele sociálních služeb) nebo v hotovosti

Platné znění zákona z roku 2006

Změny v zákoně - 2016

Kdo může být poskytovatelem pomoci?

 • poskytovatel sociálních služeb zapsaný v registru sociálních služeb - http://iregistr.mpsv.cz – pečovatelské služby, odlehčovací služby, asistenční služby, domovy seniorů, atd.
 • pečující osoba blízká (manžel/ka, rodiče, dítě resp. další příbuzní, partner/partnerka)
 • asistent sociální péče dle §83
 • je možné využívat a kombinovat pomoc od více poskytovatelů
 • lůžkový hospic

Jak požádat?

 • je třeba vyplnit  Žádost o příspěvek na péči a přílohu  Oznámení o poskytovateli pomoci a podat je (osobně, poštou nebo v podatelně) na příslušné pobočce Úřadu práce, zde také lze formuláře získat (nebo na http://portal.mpsv.cz/forms)
 • žadatel musí v  Oznámení o poskytovateli pomoci uvést jména fyzických osob, které o něj péči již zajišťují. Využívá-li sociální službu, uvede zde také jejího poskytovatele
 • pokud začne využívat sociální službu v průběhu řízení o rozhodnutí příspěvku na péči, informuje pracovnici sociálního odboru (jako o každé další změně) do osmi dnů od vzniku této skutečnosti
 • dále musí žadatel v žádosti uvést způsob, jakým mu má být příspěvek na péči doručován (např. na účet, složenkou, prostřednictvím karty sociálních systémů)

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR
Kontaktní pracoviště Úřadu práce České Budějovice 

Řízení o přiznání nároku na příspěvek na péči

Skládá se ze dvou částí:

 • nejdříve proběhne sociální šetření (provede pracovnice Úřadu práce přímo v místě bydliště žadatele,   výsledkem šetření je vyhotovení seznamu úkonů, které je/není schopna daná osoba zvládnout). O tomto šetření je vyhotoven písemný záznam, který je pracovník povinen na vyžádání předložit
 • poté proběhne posouzení zdravotního stavu žadatele (provede posudkový lékař pracující pod Českou správou sociálního zabezpečení, obvykle na základě dokumentace, kterou si sám vyžádá od (v žádosti uvedeného) lékaře. Je-li daná osoba předvolána před komisi pro posouzení zdravotního stavu, ale nemůže se dostavit, je nutné se omluvit a vysvětlit, že např. z důvodu zdravotního stavu to není možné
 • v písemném Rozhodnutí jsou uvedeny úkony, které osoba není schopna zvládat, a stanoven stupeň závislosti, kterému odpovídá přidělená výše příspěvku
 • v případě přiznání nároku je příspěvek na péči vyplacen zpětně počínaje dnem podání žádosti
 • je-li příspěvek na péči přiznán v neadekvátní výši, je možné se proti rozhodnutí odvolat – lhůta pro odvolání je   uvedena v rozhodnutí
 • je-li příspěvek na péči přiznán, ale stav žadatele již vyžaduje větší rozsah péče než v době, kdy proběhlo šetření, pak je možné podat Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči
 • nárok na příspěvek není předmětem dědictví

Formuláře

Žádost o příspěvek na péči

Oznámení o poskytovateli pomoci

Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku

Výše příspěvku od 1. 8. 2016 za kalendářní měsíc u osoby do 18 let věku:

 •  3.300 Kč,  jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 •  6.600 Kč , jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 •  9.900 Kč,  jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 13.200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku od 1. 8. 2016 za kalendářní měsíc u osoby starší 18 let:

 •     880 Kč,   jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 •   4.400 Kč,  jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 •   8.800 Kč , jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 13.200 Kč,  jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Pečující osoba

 • pečující osobou může být osoba blízká nebo asistent sociální péče dle §83
 • pečující osobou nemůže být člověk, který sám uplatňuje nárok na příspěvek na péči (ledaže by potvrzením ošetřujícího lékaře prokázal, že je péče schopen)
 • při péči lze pracovat; v takovém případě sociální a zdravotní pojištění platí zaměstnavatel nebo sám pečující
 • přesun vašeho závislého blízkého do zdravotnického zařízení,  domova pro seniory, hospice apod. jste povinni hlásit do 8 dnů od vzniku této nové skutečnosti. Dává-li váš blízký příspěvek na péči vám, abyste o něj pečovali, pak v případě jeho hospitalizace/pobytu v instituci delšího než 30 kalendářních dnů vám příspěvek na péči nenáleží. Počítá se to od 1. dne v měsíci do posledního dne v měsíci. Začne-li hospitalizace 1. den v měsíci a skončí-li poslední den v měsíci, pak vám příspěvek bude náležet.
 • výše příspěvku se nezapočítává do příjmů příjemce ani pečujícího

Pečujete-li o člověka s II. a vyšším stupněm závislosti a nejste-li zaměstnán:

 •  doba péče je vám započítávána pro důchodové účely jako náhradní doba. Sociální i zdravotní (nikoli nemocenské) pojištění za vás hradí stát, pokud nahlásíte, že jste odešli ze zaměstnání, a zařídíte-li si na odboru sociálních věcí městské části/obecního úřadu potvrzení o péči. Potvrzení je třeba doručit na vaši zdravotní pojišťovnu a příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení
 • chcete-li, můžete se zároveň evidovat na úřadu práce, abyste pobírali i podporu v nezaměstnanosti. Pak ale   musíte   dostát všem povinnostem, které jsou na uchazeče o práci kladeny - mít volnou kapacitu na práci, dostavovat se na schůzky apod. Pokud tak neučiníte, budete z evidence vyřazeni a dalších 6 měsíců nebudete mít možnost se na úřad práce evidovat. Uchazečům o zaměstnání je státem hrazeno sociální a zdravotní pojištění (opět nikoli však nemocenské pojištění)
 • přesun příjemce příspěvku na dobu delší než kalendářní měsíc do zdravotnického zařízení nebo jiné instituce (viz výše) znamená též nutnost opět platit svá pojištění - sociální, zdravotní. Pokud pečující nepracuje, může se po dobu hospitalizace blízkého, o kterého pečuje, nahlásit na úřad práce.

Je-li pečující těhotná:

 • pokud pečuje a nepracuje (lhostejno zda je, nebo není zapsána na úřadu práce), nebude mít nárok na dávku peněžité pomoci v mateřství. Pro tuto dávku musí žena splňovat dvě podmínky, z nichž jedna je: k datu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství odvádět nemocenské pojištění. Což se neděje ani tehdy, je-li žena evidovaná na sociálním odboru, ani tehdy, je-li zapsána na úřadu práce. Dále pak si tato žena nemůže zvolit, v jakém režimu chce pobírat dávky rodičovského příspěvku (pro možnost volit je podmínkou pobírat peněžitou pomoc v mateřství), od data porodu jí tedy bude vyplácena dávka rodičovského příspěvku v předem určené výši, a to prvních 21 měsíců věku dítěte ve výši 7600 Kč a do 48. měsíce věku dítěte ve výši 3800 Kč. Podrobnosti o volbě čerpání rodičovského příspěvku jsou uvedeny na Portálu veřejné správy.
 • pokud těhotná žena odejde ze zaměstnání a pečuje o svého blízkého, pak je pro ni výhodné se nahlásit na úřad práce, aby za ni bylo placeno sociální a zdravotní pojištění státem. Na úřad práce se ale žena nemůže evidovat šest týdnů před porodem. Zemře-li blízký v době šesti týdnů před termínem porodu, ženu na úřad práce odmítnou zaevidovat, stává se samoplátcem pojištění - zdravotního, sociálního; nebude mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství a dávku rodičovského příspěvku dostane od data porodu ve snížené pevně stanovené sazbě (viz výše).

Další informace naleznete na stránkách portálu MPSV 

Kontakty na  pracovníky Pečovatelské služby Ledax o.p.s. naleznete  ZDE

Kontakty na pracovníky Osobní asistence Ledax o.p.s. naleznete ZDE