Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Pro zájemce o službu » Často kladené otázky

Často kladené otázky

 

Kdo je poskytovatel sociální služby?

Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Kdo je uživatel sociální služby?

Uživatelem sociální služby může být kdokoliv, kdo vstoupí do smluvního vztahu s poskytovatelem sociální služby, jehož obsahem je zabezpečení činností, které popisuje zákon o sociálních službách.

Je služba zpoplatněná?

Zavedení služby NENÍ zpoplatněno, platí se pouze využité činnosti dle vyhlášky 505/200 sb. a sazebníků jednotlivých služeb.

Kolik a jak budu za službu platit?

Každá služba poskytována společností Ledax má vlastní Sazebník činností, který určuje cenu za minimální měrnou jednotku. Přesné ceny naleznete v platných sazebnících konkrétních služeb v dokumentech ke stažení. Úhrady za služby se provádí zpětně za uplynulý měsíc. Pracovník na konci měsíce sečte v tzv. Výkazu úkonů využité měrné jednotky za provedené úkony a předloží je ke kontrole uživateli. Platba může být provedena hotově nebo převodem na účet poskytovatele a to do 15 dnů od předložení dokladu k úhradě (stvrzenky nebo faktury).

Jakým způsobem si můžu zajistit pečovatelskou službu?

Mohu domluvit pečovatelskou službu nebo osobní asistenci pro jinou osobu?

Po domluvě se zájemcem o službu lze domluvit informativní návštěvu pracovníka společnosti Ledax o.p.s. Nicméně musí to být právě zájemce o službu, jež se rozhodne, zda a v jakém rozsahu bude službu využívat. Jediná výjimka je u osob, které mají určeného opatrovníka, který je oprávněn v těchto otázkách jednat.

Můžete mi pomoci i s doprovodem syna do školy?

Pokud syn potřebuje pomoc další osoby z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění a jeho věk přesáhl 7 let, můžeme Vám v rámci služby osobní asistence s jeho doprovodem pomoci. Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc další osoby a jejichž věk přesáhl 7 let. Spadá-li syn do cílové skupiny, můžeme Vám s doprovodem syna do školy pomoci.

Rodiče již nemohou sami bydlet v jejich domku, potřebuji pro ně sehnat ubytování v nějakém zařízení. Můžete mi s tím pomoci?

Naše společnost zatím nabízí pouze terénní formu poskytování sociálních služeb – docházíme do domácností našich uživatelů. Se zajištěním umístění v pobytovém zařízení Vám nedokážeme přímo pomoci. Je potřeba si podat žádost do některého z Domovů pro seniory nebo Domů s pečovatelskou službou v místě, kde mají Vaši rodiče trvalé bydliště, nebo kamkoliv jinam, kde tyto sociální služby poskytují.

Můžete mi žádost do pobytového zařízení vyřídit?

Žádosti o umístění do pobytového zařízení nevyřizujeme, tu si podává žadatel přímo do pobytového zařízení. Doporučujeme Vám obrátit se na Obecní úřad nebo Magistrát města, ve kterém mají Vaše rodiče trvalý pobyt, nebo se obrátit přímo na některé z pobytových zařízení.

Na co lze použít "příspěvek na péči"?

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy použit na úhradu za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Příjemce příspěvku může výše uvedené způsoby zajištění péče kombinovat dle vlastní potřeby a oba hradit z příspěvku.

Může mi být poskytována pečovatelská služba nebo osobní asistence, i když nepobírám příspěvek na péči?

Ano, může. Pokud zájemce o službu nemá přiznán příspěvek na péči, neznamená to, že nemá sníženou soběstačnost. Pokud je prokázána snížená soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení či se jedná o rodinu s dětmi (v případě narození trojčat) nic nebrání tomu, aby byla služba poskytována.

Můžete mi příspěvek na péči vyřídit?

Našim uživatelům můžeme pomoci s vyplněním žádosti o příspěvek na péči  a žádost odnést na Úřad práce, pokud si uživatel nemůže žádost odnést sám a nemá ani rodinu, která by mu toto zařídila. To je vše, s čím můžeme ohledně příspěvku na péči pomoci. Žádosti tedy nevyřizujeme, to je v kompetenci Úřadu práce.

Jak rychle je možné začít služby poskytovat?

Službu lze začít poskytovat na základě sepsané smlouvy mezi poskytovatelem a zájemcem. Podpisu smlouvy předchází úvodní schůzka sociálního pracovníka se zájemcem, nejčastěji v jeho domácnosti nebo na jiném dohodnutém místě. Na této schůzce pracovník společně se zájemcem zjišťují cíl jednání, zda zájemce spadá do okruhu osob, pro který je služba určena nebo zda je služba přesně to, co zájemce potřebuje. Výstupem této schůzky je často rovnou sepsání smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Ode dne, kdy je smlouva podepsána oběma stranami, může být služba uživateli poskytována.

Lze měnit v průběhu poskytování služby její rozsah?

Ano, rozsah poskytovaných úkonů lze měnit ve spolupráci se sociálním pracovníkem. V případě zlepšení zdravotního stavu uživatele služby je možné některé činnosti přestat využívat, či naopak. V případě potřeby lze smlouvu o poskytování služby kdykoliv ukončit, a to i bez udání důvodu.

Je rozdíl mezi domácí ošetřovatelskou péčí a pečovatelskou službou?

Domácí péče i pečovatelská služba jsou úzce propojené, avšak stále to jsou dvě různé služby, které jsou hrazeny jiným způsobem, a které u svých uživatelů provádějí rozdílné úkony. Domácí péče spadá pod Ministerstvo zdravotnictví, pracují zde všeobecné sestry a fyzioterapeuti, kteří mají minimálně středoškolské vzdělání a provádějí odborné výkony, jako jsou například převazy ran, odběry krve, aplikace injekcí apod. Naopak pečovatelská služba spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zde fungují pečovatelky, které musí splňovat jiná kriteria na vzdělání. Mohou mít pouze základní vzdělání, musí však projít rekvalifikačním kurzem. Zajišťují nákupy, stravování, úklid, procházky, návštěvy u lékaře, pomoc při osobní hygieně, apod.

Máte jiný dotaz, na který jste zde nenašli odpověď? Rádi vám jej zodpovíme!