Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Pečovatelská služba » O službě

Pečovatelská služba pro jižní Čechy

Poptat službu

Pečovatelskou službu poskytuje naše společnost celkem v sedmi střediscích - České Budějovice, Dačice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Trhové Sviny, Třeboň a Týn nad Vltavou.

Poslání Pečovatelské služby Ledax o.p.s

Posláním naší pečovatelské služby je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči osobám se sníženou soběstačností, zejména seniorům, při každodenních činnostech. Služba se snaží o zachování důstojného života uživatelů v jejich vlastních domácnostech.

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Součástí nabízených služeb Pečovatelské služby je i základní sociální poradenství.

Pečovatelská služba poskytuje pomoc například s osobní hygienou, úklidem domácnosti, nákupy, stravováním a zprostředkovává kontakt se společenským prostředím formou doprovodů k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby atd. Všechny činnosti pečovatelské služby a jejich ceny jsou uvedeny v Sazebníku činností a úkonů ZDE

Časová dostupnost  (doba, kdy je během dne služba poskytována) se v jednotlivých střediscích liší, konkrétní dobu najdete v kontaktech.

Okruh osob, kterým je služba určena

 1. Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení a rodinám v případě narození trojčat, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby
 2. Služba je poskytována dospělým osobám od 19 let a rodinám s trojčaty do 4 let věku

Okruh osob, kterým není služba určena:

 1. osobám, které ohrožují svůj život či zdraví nebo zdraví a život pracovníků (vlivem závislosti na návykových látkách, agresivního chování či duševního onemocnění)
 2. osobám, jejichž onemocnění vyžaduje taková opatření, která pečovatelská služba není schopna zajistit (pobytové zařízení, hospitalizace)

Důvody, pro které musíme zájemce o službu odmítnout:

 1. osoba nespadá do okruhu osob, pro které je služba určena
 2. služba nemá dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby
 3. služba nemá dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby
 4. zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování pečovatelské služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Hlavním cílem Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je, aby uživatel byl spokojený s poskytovanou sociální službou a zachoval si dosavadní způsob svého života.

Dílčí cíle:

 1. Poskytovat pečovatelskou službu v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a s pravidly společnosti,
 2. Poskytovat službu na základě přání a potřeb uživatele - poskytovaná služba vychází z individuálních potřeb uživatele,
 3. Podporovat uživatele v udržení aktivního života - služba motivuje uživatele k zvládání různých činností.

Zásady Pečovatelské služby Ledax o.p.s.

 1. Lidská důstojnost - pracovníci dbají na zachování lidské důstojnosti uživatelů, respektují jejich přání, jednají s nimi v úctě a respektu, chrání jejich práva.
 2. Individuální přístup - pracovníci přistupují ke každému uživateli, jako k jedinečné osobnosti, která má své zájmy, potřeby a přání.
 3. Naslouchání - pracovníci vyslechnou přání uživatelů, která mohou zkvalitnit poskytování této služby.
 4. Vzájemná spolupráce - pracovníci uživatele motivují ke spolupráci, podporují je ve společném výkonu prováděné činnosti.
 5. Odbornost / kvalita - služba je zajištěna kvalifikovaným personálem, který jedná dle přání uživatele, zákonů a vnitřních předpisů. Uživatelé jsou průběžně dotazováni na spokojenost, náměty a podněty ke zlepšení poskytované služby.

 

Poptat službu

 

 

Zavolejte nám 800 22 10 22, poradíme vám nejvýhodnější službu právě pro vás či vaše blízké!
Nebo nás kontaktuje zde

Ledax o.p.s. je státem registrovaný poskytovatel sociálních služeb, což přináší seniorům a potřebným individuální přístup, odbornost, bezpečí, úctu a důvěru v těchto poskytovaných službách: domácí péči o seniorypečovatelské službě, osobní asistencidomácí ošetřovatelské a hospicové péči.