Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Osobní asistence » O službě

Osobní asistence v Českých Budějovicích a okolí

Poptat službu

Posláním Osobní asistence Ledax o.p.s. je odborně poskytovat pomoc a péči osobám se sníženou soběstačností, která vyplývá z jejich věku nebo onemocnění a to tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém domácím prostředí. Pracovní tým dbá na kvalitu služby, motivaci jejích uživatelů a individuální přístup.

Osobní asistence poskytuje tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. pomoc při osobní hygieně,
 3. pomoc při zajištění stravy,
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Součástí základních činností je i základní sociální poradenství.

Doba poskytování osobní asistence je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc další osoby. Osobám, jejichž věk přesáhnul 7 let.

Okruh osob, kterým není služba určena:

 1. osobám majícím zájem o jinou službu, než je služba osobní asistence,
 2. osobám mladším sedmi let,
 3. osobám trpícím závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách,
 4. osobám trvale upoutaným na lůžko, kde nespolupracují rodinní příslušníci,
 5. osobám agresivním (osobám, jejichž chování ohrožuje zdraví osobních asistentů).

Hlavním cílem osobní asistence je podpora uživatelovy soběstačnosti a samostatnosti v jeho vlastním prostředí. Vychází z individuálních potřeb a přání uživatele.

Dílčí cíle osobní asistence:

 1. poskytování péče kvalifikovaným personálem,
 2. podporování lidské důstojnosti,
 3. rozvíjení komunikace mezi uživatelem, rodinou a blízkými,
 4. informování veřejnosti o rozsahu a působení osobní asistence,
 5. fungování podle vnitřních pravidel osobní asistence.

Zásady Osobní asistence Ledax o.p.s.:

 1. podpora lidské důstojnosti – úcta k hodnotě každého člověka,
 2. naslouchání – prostor pro sdílení,
 3. individuální přístup – respektování jedinečnosti přání a potřeb,
 4. motivace k aktivitě – podpora samostatnosti a činorodosti,
 5. odbornost – poskytování služby školeným personálem.

 

Poptat službu

 

 

Zavolejte nám 800 22 10 22, poradíme vám nejvýhodnější službu právě pro vás či vaše blízké!
Nebo nás kontaktuje zde

 
Ledax o.p.s. je státem registrovaný poskytovatel sociálních služeb, což přináší seniorům a potřebným individuální přístup, odbornost, bezpečí, úctu a důvěru v těchto poskytovaných službách: domácí péči o seniory, pečovatelské služby, osobní asistence, domácí ošetřovatelské a hospicové péči.